Fin da redacziun

Publicaziuns sur la plattafurma online:

Publicaziuns il di suenterGlindesdi fin venderdi a las 15.00
Publicaziuns il glindesdiInoltraziun fin venderdi a las 15.00
Publicaziuns suenter firadsFin da redacziun avant l'emprim firà a las 14.00

 

Publicaziuns per e-mail:

Publicaziun dus dis pli tardGlindesdi fin venderdi a las 15.00
Publicaziuns il glindesdiInoltraziun fin gievgia a las 15.00
Publicaziuns il mardiInoltraziun fin venderdi a las 15.00
Publicaziuns suenter firadsFin da redacziun dus dis avant l'emprim firà a las 14.00

 

Cumpariziun da las publicaziuns

Novas publicaziuns cumparan mintga di da glindesdi fin venderdi a las 07.00 (cun excepziun dals firads generals).